دوره آموزش مربیگری سگ با مدرک بین المللی از فدراسیون سگ های کار در ایران شروع شد