دوره آموزش مربیگری سگ با مدرک بین المللی از فدراسیون سگ های کار در ایران شروع شد

بهترین زمان آموزش سگ چه زمانیست؟

بهترین زمان تربیت سگ ها

سگ ها بسیار باهوش و مشتاق هستند که صاحبان خود را راضی کنند، بنابراین هر کاری که از آنها بخواهید انجام می دهند. این بدان معناست که اگر آنها به درستی آموزش ندیده باشند، می توانند بر اساس انگیزه خود عمل کنند و رفتارهای بد خود را تبدیل به عادت کنند. اما این همیشه برای صاحبان سگ سوال بوده است که بهترین زمان آموزش سگ چه زمانیست؟ یا چه زمانی برای تربیت سگ خیلی دیر است؟ ، بهترین زمان برای تربیت توله سگ چه زمانیست؟ و همچنین بسیاری نیز بدنبال بهترین زمان روز برای تربیت توله سگ های خود هستندما در این مقاله به تمامی این سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

چه زمانی آموزش توله سگ خود را شروع کنیم؟

معمولاً در کشور های خارجی به سرپرستی قبول کردن یک سگ از بالای 8 هفتگی خواهد بود. این در صورتیست که در ایران متاسفانه بسیاری از پرورش دهندگان توله سگ ها را در کمتر از 8 هفتگی تحویل صاحب جدیدشان میدهند. آموزش یک توله سگ به محض اینکه او را به خانه می آورید، که معمولاً حدود 8 هفتگی است، شروع می شود. در این سن کم، آنها می توانند نشانه های اولیه آموزش فرمانپذیری مقدماتی مانند نشستن، ماندن و آمدن را سریعاً بیاموزند.

بهترین زمان آموزش سگ

بهترین زمان آموزش سگ

قبل از اینکه در مورد بهترین زمان آموزش سگ حرفی بزنیم بایستی یک شناخت کلی از سگ ها از بدو تولدشان داشته باشیم. این به ما کمک میکند تا فشار آموزش را از روی دوش آنها برداریم و مراحل را گام به گام و اصولی پیش بگیریم. این مقاله برای اولین بار در ایران از کتاب ذهن سگ ها ترجمه اختصاصی همیارپت نوشته شده است.

1- تولهسگها بدو تولد،هیچ توانایی برای تنظیم دمای بدن خود ندارند.اما توله سگ ها قدرت بویایی را از همان بدو تولد دارا هستند.

 2-در هفته دوم و سوم پس ازتولد، مغز آنها بگونه ای رشد میابد که توانایی تنظیم دمای بدن و سوخت و ساز رابهدست میآورند. تولهها از این به بعد میتوانند بدون کمک مادرشان بهادرار و دفع بپردازند.پس نباید قبل از هفته سوم از آنها انتظاری در یادگیری دستشویی داشته باشید.

 3-در هفته چهارم پس ازتولد آنها قادر به ادراک فضایی هستند.مثلا اینکه کدام قسمت از بدنشان توسط سایرین لمس شده است. پس میتوانید به آنها تاییدیه های بالینی را آموزش دهید. 

4-در هفته پنجم توله سگ ها اگر بخواهند میتوانند بیدار بمانند. به این معنا که آن بخش از مغز که مسئول تنظیم خواب و بیداری میباشد،رشد کردهاست.  پس نیاز به تخلیه انرژی های جسمی و ذهنی برای خواب عمیق بهتر دارند

از نظرآناتومی، مغز توله سگ ها درپنجهفتگی بیشترین شباهت را به مغز سگهای بالغ دارد. در طی22تا30هفته پس ازتولد نیز الگوی مغزی درEEGدقیقا همانند بزرگسالی است. بزرگ شدن مغزسگها، چینش و آرایش نورونها برای برقرای ارتباط سیناپسی وهمچنین میلینسازی از فیبرهای عصبی، همه اینها در عرض شش ماه انجاممیگیرددرانسانها این پروسه 18 سال به طول میانجامد. پس سن بلوغ سگ ها را میتوانیم تقریباً بعد از 6 ماهگی درنظر بگیریم. 

بهترین زمان آموزش سگ چه زمانیست؟

رابطه نئوتنی و آموزش در سگ ها

به حفظ ویژگی‌های خردسالانه یک سگ در زمان بلوغ آنها نئوتنی گفته میشود. گرگها و سگسانان حیوانات نئوتنیزه شده هستند؛ به این معنا که رفتار کودکانه، بازیگوشی و کنجکاوی در دوران بزرگسالی نیزهمچنانباقی مانده است. از طرفی سن بلوغ آنها را 6 ماهگی درنظر گرفته ایم. با این مستندات میتوانیم بگوییم بهترین سن آموزش سگ ها در زمان تولگی آنها خواهد بود. یعنی از بازه زمانی 8 هفتگی تا 6 ماهگی

بهترین زمان برای تربیت توله سگ

از آنجاییکه سگ ها در بازه زمانی تولگی خود ولع غذا خوری دارند و یک راه آموزش نیز شرطی سازی با کمک غذا است پس میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و به آنها هر آنچه را که در بزرگسالی ازشان میخواهیم آموزش دهیم.

دوره انتقالی از هفته دوم تا هفته چهارم پس از تولد ; شروع مهم ترین دوره زندگی سگ های جوان است. برای اولین بار حواسشان تحریک میشود و آنها برای همیشه تحت تاثیر تصویری قرار میگیرند که در این دوره در ذهنشان نقش بسته است.

در دوره انتقالی، بسیاری از عناصر سازنده رفتار آینده سگ شکل میگیرد. چیزی که سگ الآن تجربهمیکند، برای باقی عمرش بر او اثر میگذارد. هیچکس دقیقا نمیداند که چگونه این اتفاق میافتد،اما بهمحض اینکه دوره انتقالی به پایان برسد، او وارد مهمترین دوره زندگیاشمیشود که8هفته به طول میانجامد و در این مدت یاد میگیردکه با همنوعان خود و سایرانسانهازندگی کند.

بهترین زمان برای تربیت توله سگ

سن آموزش اجتماعی سازی سگ ها

در هفته چهارم پس ازتولد، سگها از نظر حواس و امکانات ارتباطی بالغ میشوند.میتوانند ببینند، بو بکشند، بشنوند و لمس کنند. مغزشان به طرز خوبی میلیندار میشود تا بتوانند اطلاعات را سریعتر و موثرتر پردازش کنند وبا وجود اینکه تأثیرات اصلی هورمونها بر ذهنسگها تا زمان بلوغ آشکار نمیشود، اما تولهسگنر موجی ازهورمونهای مردانه را در بدن خود دارد که به او کمکمیکند تارفتارهای نرینگی از خود نشان دهد. هفته چهارم تا دوازدهم یک توله سگ بسیار بسیار حساس است. سگهایی که تا بعداز دورهاجتماعیسازی انسانهارا ملاقات نمیکنند، ضد اجتماعی بوده وآموزششان سخت است.

چه زمانی برای تربیت سگ خیلی دیر است؟

هیچوقت برای آموزش یک سگ دیر نیست اما بهترین زمان برای یادگیری و اجتماعی سازی یک سگ حساس ترین دوره یعنی دوره اجتماعی سازیست که از هفته چهارم تا هفته دوازدهم طول میکشد.نکته مهمی که درباره مفهوم دورههای حساس و بحرانی باید به یاد داشت، وجود فواصل زمانی نیست، بلکه وجود دورههای رشد اساسی در زندگیسگهای جوان است.دورههایی کهدر طول آنها ذهن سگها خاصیت تغییرپذیری دارد و ترکیبی از حواس، هورمونها و تجربیات را تشکیل میدهدکه در این دوره بیشتر از همیشه تحتتأثیر قرارمیگیرند.

چه زمانی برای تربیت سگ خیلی دیر است؟

بهترین زمان روز برای تربیت توله سگ

همانطور که در دوره آموزش رفتارشناسی سگ ها اشاره کردیم. سگ ها بر اساس :

  1. انگیزه غذایی در سگ ها 
  2. انگیزه شکار در سگ ها 
  3. احساسات 

آموزش پذیر هستند. در زمان هایی که میخواهیم آموزش جدیدی را به سگ خود بدهیم ابتدا از انگیزه خوراکی آن استفاده میکنیم. بی شک انگیزه خوراکی زمانی بیشترین تاثیرگذاری را دارد که سگ شما نیمه گرسنه و یا گرسنه باشد. پس بهترین زمان تمرین روز برای تربیت توله سگ در بازه های زمانیست که او گشنه است. به این ترتیب او با سرعت عمل بیشتری دستورات شما را اطاعت میکند. زمانیکه یک سگ سیر باشد دستورات را با سرعت پایینتری انجام میدهد. از طرفی شما با تاییدیه های مثبت ، سرعت پایین او را تثبیت میکنید و این باعث میشود یک سگ با سرعت فرمانپذیری حلزونی داشته باشید.

از تشویقی ها بیشتر استفاده کنید

روش های مختلفی برای آموزش توله سگ شما وجود دارد که ممکن است که این بستگی به متدآموزشی مربی شما دارد. بیشتر مربیان سگ کاربلد میدانند که برای آموزش سگ بایستی از تاییدیه های مثبت بیشتری در مقایسه با  تنبیه یا اخطاریه های مثبت و منفی استفاده کنند. درست است که همیشه نمیتوانیم از تنبیه برای سگ خود استفاده نکنیم ولی بهتر است جلسات آموزشی 5 تا 15 دقیقه ای مثبت تمام شود. استفاده از تنبیه و اصلاح رفتار سگ با کمک وسایلی مانند Ecollar یا قلاده الکتریکی، قلاده پرانگ باید اجتناب شود، زیرا اینها می تواند عواقب طولانی مدتی را ایجاد کند که منجر به اشکال مختلف ترس و اضطراب برای سگ شما به عنوان یک سگ بالغ می شود. برای اعمال این، ابتدا دریابید که کدام پاداش برای توله سگ شما بهتر است. برخی از توله سگ ها ممکن است چیزی به سادگی یک تکه غذای خشک سگ خود را به اندازه کافی هیجان انگیز بدانند تا با آن تمرین کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به چیزی خوشمزه تر مانند یک غذای آموزشی ویژه نیاز داشته باشند.

آموزش رفع گاز گازی به توله سگ

جدول زمانی آموزشات اولیه توله سگ

اگر شما به دنبال یک جدول زمانی آموزشات اولیه به توله سگ خود میگردید توصیه میکنیم مقاله تقویم آموزشی گام به گام توله سگ همیارپت را مطالعه نمایید. در پایین بخشی از آموزشاتی که باید در زمان آموزش توله سگ خود در نظر بگیرید را آورده ایم.

آموزش 7-8 هفتگی توله

1-نشانه های اولیه (بنشین، بمان، بیا) شما می توانید با نشانه های اولیه از 7 هفتگی شروع کنید:

  • یک دستور مانند «بنشین» را یک بار بگویید.
  • دست خود را به سمت بالا برده تا سگتان بنشیند.
  • پس از نشستن، به توله سگ خود غذا بدهید و کمی تحسین کنید.

2-آموزش بند و قلاده

در این سن می توانید آموزش بند و قلاده را در داخل خانه شروع کنید. از آنجاییکه به توصیه بسیاری از پزشکان ، بیرون بردن سگ های زیر 6 ماه خطرناک است توصیه میکنیم آموزشات بند و قلاده را در طول تمرینات در خانه آموزش دهید. برای آموزش بند و قلاده سگ کافیست تا مدت کوتاهی او را بابند و قلاده رها کنید. میتوانید ابتدا فقط از قلاده بدون بند استفاده کنید. این مدت را به آرامی افزایش دهید. هنگامی که توله سگ شما تمام واکسن های خود را انجام داد، می توانید آموزش را به بیرون منتقل کنید.

آموزش هندلینگ سگ

3-هندلینگ عمومی

توله سگ خود را به تاچ شدن قسمت های مختلف بدنشان عادت دهید. در حالی که به آنها پاداش می دهید، گوش ها و پنجه های آنها را به آرامی مالش دهید. این کار باعث می شود که آنها به لمس آن نواحی عادت کنند و در سنین بالا استرس کمتری برای بازدید از دامپزشکی و کوتاه کردن ناخن ها ایجاد کند!

8-10 هفتگی

4-آموزش قفس

توله سگ شما باید قفس خود را به عنوان مکانی امن و آرام ببیند. با آوردن آنها به قفس خودشان به مدت 10 دقیقه در حالی که خوب و آرام هستند شروع کنید. به آنها برای رفتن در قفسشان پاداش دهید. شما حتی می توانید به آنها خوراکی های جویدنی خوشمزه مثل دُم گاو را پیشنهاد کنید تا یک محیط مثبت ایجاد کنید.

10-12 هفتگی

5-یاد گرفتن گاز نگرفتن

توله سگ ها در این سن گازگازی می شوند. قرار دادن چیزها در دهان آنها روشی است که آنها دنیای خود را کشف می کنند، اما مهم است که به آنها یاد دهید دست ها یا قوزک های شما را گاز نگیرند . هنگامی که آنها شروع به گاز گرفتن شما می کنند، آنها را به یک شی مناسب تر برای گاز گرفتن، مانند یک اسباب بازی یا تاگ دو دسته آموزشی سگ هدایت کنید.

آموزش دستشویی به توله سگ

12-16 هفتگی

6-آموزش دستشویی

حفظ یک برنامه زمانی برای آموزش دستشویی به توله سگ مهم است . مطمئن شوید که توله سگ خود را اول صبح، بعد از غذا خوردن و بعد از زمان بازی و چرت زدن در طول روز بیرون بیاورید. در این مرحله آنها باید کنترل کافی مثانه را برای یادگیری نگه داشتن آن داشته باشند. هر بار که توله سگ شما به سینی دستشویی خود و یا در خارج از خانه می رود و دستشویی اش را درست انجام میدهد، با یک خوراکی به او پاداش دهید.

6 ماهگی

توله سگ ها در این مرحله وارد مرحله نوجوانی یا جونیور خود می شوند و شروع تمرین در این سن سخت ترین مرحله است. به همین دلیل مهم است که آموزش آنها را تا جایی که ممکن است شروع کنید! در این مرحله تاییدیه های مثبت و آموزش تنبیه سگ را به  آن‌ها در مکان‌های عمومی‌تر و حواس‌پرت‌کننده‌تر مانند پارک سگ‌ها به آموزش ادامه خواهید داد(تعمیم).

3.6/5 - (5 امتیاز)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد